ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1.       Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de koper en de verkoper gesloten overeenkomst.

1.2 Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten. Ingeval van strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de door de verkoper gehanteerde voorwaarden dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

 

2.        Orderbevestiging

2.1 Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper.

2.2 Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Bij eventuele annulering van de bestelling blijft het de verkoper vrij hetzij de afname en de volledige betaling van de bestelling te eisen, hetzij een forfaitaire, onverminderde schadeloosstelling van 30% van de prijs van de bestelling te eisen met voorbehoud aan de verkoper om vergoeding van de eventuele hogere schade te bekomen.

 

3.       Prijs

3.1     De goederen worden aangerekend tegen de prijs van de dag van de levering.

3.2 Deze prijs is, behoudens tegenstrijdig beding, te verstaan exclusief B.T.W. en zonder leverings-, vervoers-, en verzekeringskosten.

 

4.        Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en mag niet als voorwendsel dienen om de betaling van de gefactureerde goederen te weigeren of uit te stellen.

 

5.       Controle

De goederen worden verkocht als zijnde aangenomen en gekeurd op de zetel van de verkoper. Niet-conforme goederen dienen te worden aangetekend op de leveringsbonnen en nog de dag zelf van de afhaling of verzending te worden teruggegeven. Klachten dienen op straffe van verval schriftelijk en aangetekend de verkoper te bereiken binnen de vijf dagen na de levering.

          Geen klacht machtigt de koper ertoe de betaling uit te stellen noch de modaliteiten ervan te wijzigen.

 

6.       Eigendomsoverdracht

6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.

6.2     Levering en transport geschieden op risico van de koper.

 

7.        Retentierecht

Ingeval van herstelling bezit de verkoper op elk van de in herstelling genomen goederen een retentierecht tot de volledige betaling van de prijs, inclusief intresten en kosten.

 

8.       Betaling

8.1     De prijs van de goederen is contant betaalbaar op de zetel van bvba 

            NAGELSTUDIO KRISTEL HEIRWEG

8.2 Het bedrag van de factuur moet zonder korting worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper.

8.3 Ingeval van niet betaling zal de prijs worden verhoogd met een forfaitaire niet-verminderbare vergoeding van 10% met een minimum van 50€ per factuur. Bovendien brengt elke niet-betaalde factuur vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest mee van 1% per begonnen maand.

8.4     Bij bestelling kan een voorschot van 50% worden gevraagd.

8.5 De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het niet verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven heeft de verkoper het recht om verdere leveringen stop te zetten en de onmiddellijke teruggave van het geleverde te vorderen en de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen.

 

9.       Waarborgen

De verkoper behoudt zich het recht voor om, ook gedurende de uitvoering van de bestelling, van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomen geval zal bij wijze van schadeloosstelling het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in 2.2

 

10.      Toepasselijk recht/geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtscolleges van het arrondissement Dendermonde.

Geschillen met niet-Belgische kopers kunnen tevens door de rechtscolleges van de woonplaats van de koper worden beslecht, dit naar uitsluitende keuze van de verkoper.

10.3 Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de koper vallen.

11.      Herroepingsrecht voor Consumenten

Dit artikel is enkel van toepassing op de verkoop aan Consumenten, namelijk iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt
Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug via bankoverschrijving.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen geopend zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
Bepaalde goederen komen niet in aanmerking voor retourrecht op basis van artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht. Meer specifiek betreft het volgende producten:
Verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Bijvoorbeeld: babyvoeding, cosmetica, epileerapparaten, tandenborstels,…
Goederen die snel bederven of met beperkte houdbaarheid. Bijvoorbeeld: voorschriftvrije geneesmiddelen en parafarmaceutische medische producten evenals gerelateerde medische producten.
De Consument kan deze goederen dus niet retourneren.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

 

1.       Généralités

1.1  Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante de toute convention conclue entre l’acheteur et le vendeur.

1.2 Par la présente, les conditions de l’acheteur sont exclues. En cas d’incompatibilité entre les présentes conditions et les conditions pratiquées par le vendeur, les présentes conditions priment.

 

 

2.        Confirmation de commande

2.1 Seule la confirmation de commande signée par le vendeur engage le vendeur. 2.2 En plaçant une commande, le client s’engage à acheter. Toute annulation d’une commande doit se faire par écrit. Elle n’est valable que moyennant l’acceptation écrite du vendeur. En cas d’annulation éventuelle de la commande, le vendeur se réserve le droit d’exiger soit l’exécution de la commande et le paiement complet de la commande, soit une indemnité forfaitaire irréductible de 30% du prix de la commande, sous réserve du droit du vendeur d’exiger le remboursement de dommages supérieurs éventuels.

 

 

 

3.       Prix

3.1     Les biens sont facturés au prix du jour de la livraison.

3.2 Sauf disposition contraire, ce prix s’entend hors TVA et hors frais de livraison, transport et assurance.

 

4.       Délais de livraison

Les délais de livraison sont uniquement donnés à titre d’information et n’engagent pas le vendeur. Un retard de livraison ne peut jamais donner lieu à une amende, à des indemnités ou à la résolution de la convention, et ne peut pas servir de prétexte pour refuser ou retarder le paiement des biens facturés.

 

 

5.       Contrôle

Les biens sont vendus comme acceptés et inspectés au siège du vendeur. Les biens non conformes doivent être signaler sur le bon de livraison et restitués le jour même de l’enlèvement ou de l’envoi. Sous peine de nullité, les plaintes doivent parvenir au vendeur par courrier recommandé dans les cinq jours suivant la livraison.

          Aucune plainte ne donne le droit à l’acheteur de retarder le paiement ou d’en modifier les modalités.

 

6.        Réserve de propriété

6.1 Les biens livrés restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement complet de la somme principale, des frais et des intérêts.

6.2      La livraison et le transport se font aux risques de l’acheteur.

 

7.        Droit de rétention

En cas de réparation, le vendeur a un droit de rétention sur chacun des biens pris en réparation jusqu’au paiement complet du prix, y compris les intérêts et les frais.

 

8.       Paiement

8.1      Le prix des biens est payable au comptant au siège de la sprl

            NAGELSTUDIO KRISTEL HEIRWEG

8.2 Le montant de la facture doit être payée sans réduction. L’escompte et les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.

8.3 En cas de non paiement, le prix sera majoré d’une indemnité forfaitaire irréductible de 10% avec un minimum de 50€ par facture. En outre, toute facture impayée produit, à partir de la date d’échéance, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de 1% par mois entamé.

8.4      Un acompte de 50% peut être exigé à la commande.

8.5 Le non paiement à l’échéance d’une seule facture rend le solde de toutes les autres factures, même celles qui ne sont pas encore à échéance, exigibles immédiatement de plein droit. En outre, le vendeur a le droit de suspendre toute livraison ultérieure et d’exiger la restitution immédiate des biens livrés et de considérer la convention comme résolue de plein droit.

 

 

 

9.       Garanties

Le vendeur se réserve le droit, également en cours d’exécution de la commande, d’exiger des garanties adéquates de l’acheteur. Si l’acheteur refuse d’y accéder, le vendeur se réserve le droit d’annuler la commande dans son ensemble ou en partie, même si les biens ont déjà été envoyés dans leur ensemble ou en partie. Le cas échéant, le montant don question au point 2.2 sera dû à titre de dédommagement.

 

 

10.     Droit applicable / litiges

10.1 Toutes les conventions auxquelles s’appliquent les conditions générales sont régies par le droit belge.

10.2 Tous litiges éventuels relèvent de la compétence exclusive des tribunaux compétents de l’arrondissement de Dendermonde.

Les litiges avec des acheteurs non belges peuvent également être soumis à la juridiction du domicile de l’acheteur, à la seule discrétion du vendeur.

10.3 Tous les frais d’encaissement judiciaire, y compris les honoraires, sont à la charge de l’acheteur.

11.      Herroepingsrecht voor Consumenten

Dit artikel is enkel van toepassing op de verkoop aan Consumenten, namelijk iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt
Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug via bankoverschrijving.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen geopend zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
Bepaalde goederen komen niet in aanmerking voor retourrecht op basis van artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht. Meer specifiek betreft het volgende producten:
Verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Bijvoorbeeld: babyvoeding, cosmetica, epileerapparaten, tandenborstels,…
Goederen die snel bederven of met beperkte houdbaarheid. Bijvoorbeeld: voorschriftvrije geneesmiddelen en parafarmaceutische medische producten evenals gerelateerde medische producten.
De Consument kan deze goederen dus niet retourneren.